РЕДИЗАЈН НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ – СКОПЈЕ
Локација  СТУДЕНТКИ ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
URBAN SNAKE

Urban Snake е урбана интервенција која што се состои од 3 дела: партерно уредување, урбана опрема и осветлување. Се работи за веќе постоечки бетонски ѕид од висина на 80 цм, кој стои како монумент во дворот и потсетува на змија.


Ваквата конфигурација програмски ја збогатува и визуелно ја надополнува геометриската повторливост на змијата. Коцките,  се поставени во наизменичен распоред околу бетонскиот постамент и тоа кон паркот и кон зградата на студентскиот дом со цел да се анимира отворениот простор од двете страни.

Урбаната опрема се состои од четири модуларни коцки, сместени во запците на змиестата бетонска структура, и пет дрвени клупи кои се преклопуваат, но не ја допираат структурата. Секоја од коцките нуди различна програма, па поставени ќе бидат:

 • Коцка за вежбање
 • Коцка за одмор
 • Коцка за лулање
 • Коцка за разговор/читање

  Коцките, поставени на бетонски темел,имаат метална конструкција обоена во крем и стојат на челични потпори. Ширината, висината и должината на секоја од коцките се идентични и изнесуваат 2,40 m.
  Покрај нив, во непосредна близина се поставени дрвените клупи. Тие ги надополнуваат останатите запции постоечкиот бруталистички елемент, притоа давајќи му нов карактер на просторот. Имајќи предвид дека веќе може да се седи на бетонската структура, дрвените клупи ја реинтерпретираат обичната клупа во нов елемент кој ќе даде подинамично сценарио.


  Дополнително, црвената боја на клупите ќе го разигра и ќе му даде нова енергија на просторот. На клупите ќе може да се седи, лежи или искачува. Сето тоа го дефинира нивниот мултифункционален карактер.
  Партерното решение воспоставува кохезија помеѓу различните елементи на урбаната опрема. Изборот на материјали е направен врз основа на функциите на коцките. Овие подлоги имаат форми на кругови во чија средина се сместени коцките, а останатиот дел од подот е надополнет од камчиња во бетон.

Тренер: Сара Симоска, Владимир Ѓоргиевски
Тим: Сандра Николовска, Катерина Пановска, Кристијан Арсовски, Александра Христовска, Томислав Поповски, Ермал Белули, Марија Трајаноска.

Работилницата се одржа на 14-15ти и 21-22ри декември во просториите на Skopje Urban Living Lab во старата Скопска Чаршија и беше организирана од Скопје Лаб – Центарот за Иновации на Град Скопје.


_____________________________
REDESIGN OF PUBLIC SPACES – SKOPJE
Location STUDENTS DORMITORY GOCE DELCEV
URBAN SNAKE

Urban Snake is an urban intervention that consists of 3 parts: ground floor arrangement, urban equipment, and lighting. It is an already existing concrete wall of 80 cm height, which stands as a monument in the yard and resembles a snake.

This configuration programmatically enriches and visually complements the geometric repetition of the snake. The cubes are placed in an alternate layout around the concrete pedestal, towards the park and towards the student dormitory building to animate the open space on both sides.

The urban equipment consists of four modular cubes, housed in the recess of a serpentine concrete structure, and five folding wooden benches that do not touch the structure. Each of the cubes offers a different program, so they will be set:

Exercise cube
Rest cube
Swing cube
Cube to talk/read.

The cubes, placed on a concrete foundation, have a metal construction painted in cream and stand on steel supports. The width, height, and length of each of the cubes are identical and are 2.40 m. Also, wooden benches are placed nearby. They complement the other notes of the existing brutalist element, giving a new character to space. Given that you can already sit on the concrete structure, the wooden benches reinterpret the ordinary bench into a new element that will give a more dynamic scenario.

Additionally, the red color of the benches will play it out and give new energy to space. You can sit, lie down or climb on the benches. All this defines their multifunctional character. The ground solution establishes cohesion between the various elements of urban equipment.
The choice of materials is made based on the functions of the cubes.
These substrates have the shape of circles in the middle of which the cubes are placed, and the rest of the floor is supplemented by pebbles in concrete.

Coach: Sara Simoska, Vladimir Georgievski.
Team: Sandra Nikolovska, Katerina Panovska, Kristijan Arsovski, Aleksandra Hristovska, Tomislav Popovski, Ermal Belluli, Marija Trajanoska.

The workshop was held on December 14-15 and 21-22 in the premises of Skopje Urban Living Lab in the old Skopje Bazaar and was organized by Skopje Lab – the Innovation Center of the City of Skopje.