РЕДИЗАЈН НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ – СКОПЈЕ
Локација ПАРК ФОРУМ
Интервенција – паркирај столче

ПАРКИРАЈ СТОЛЧЕ – е просторна интервенција од  модуларна метална конструкција. Поставката претставува држач за метални столчиња на расклопување, чии седишта се замислени како креативни места или платна за уметност. Главна цел е слободата на корисниците самите да го формираат својот простор за седење. Низ асфалтот на целиот парк ќе биде нацртан “паркинг за столчиња”, односно идејни начини за како и каде можат да се постават столчињата низ целиот парк.

Металната конструкција се состои од 10 модули со димензии 40x80x40, поставени во два реда, односно 5 доле и 5 горе. Во секој модул ќе има по три метални столчиња на расклопување, кои ќе бидат склопени и закачени. Посетителите на паркот ќе можат да дојдат, да ги земат столчињата и самите да  креираат своја ситуација во просторот.
Металната конструкција ќе биде поставена на работ од зелената површина на паркот, и ќе биде мултиплицирана од двете страни на патеката.

Типо-морфолошки, паркот ФОРУМ преставува правоаголен парк дефиниран како внатрешен двор, тип атриум, ограничен со низа општествени, административни и станбени згради. Инспирацијата за констуктивните модули доаѓа од веќе постоечка фасада на една од зградите кој го опкружуваат парк Форум.

Идејата за модулатност е повикана од материјализацијата на фасадата на тој објект, oдносно од нејзината финална обработка. Составена е од мермерни плочки поставени врз метални профили со модул 40/60 кој рамномерно се протега по целата висина. Практично се зема истиот принцип и се мултиплицира во новиот дизајн.

Мапа од сценарија
На мапата се претставени различните конфигурации за можни просторни сценарија во врска со „паркирање“ на столчињата. Иако идејата е просторот да биде слободно интерпретиран и исто така користен, како група која сака да го оптимизира просторот, предложивме неколку типови на групно седење.

 

Тренер: Никола Ѓорѓиевски
Тим: Димитар Милев, Фросина Ангелеска, Братислав Зарески, Антонија Крајчева, Даниела Василева, Бојана Митковска.

Работилницата се одржа на 14-15ти и 21-22ри декември во просториите на Skopje Urban Living Lab во старата Скопска Чаршија и беше организирана од Скопје Лаб – Центарот за Иновации на Град Скопје.


________________________________
REDESIGN OF PUBLIC SPACES – SKOPJE
Location PARK FORUM
Intervention – park a chair

PARK A CHAIR – is a spatial intervention of modular metal construction. The installation is a holder for metal folding chairs, the seats of which are designed as creative places or canvases for art. The main goal is the freedom of users to form their seating area. “Parking for chairs” will be drawn on the asphalt of the entire park, ie conceptual ways for how and where the chairs can be placed throughout the park.

The metal construction consists of 10 modules with dimensions 40x80x40, placed in two rows, ie 5 below and 5 above. Each module will have three metal disassembly chairs, which will be assembled and attached. Visitors to the park will be able to come, pick up their chairs and create their own space.

The metal construction will be placed on the edge of the green area of the park and will be multiplied on both sides of the path.

Typo-morphologically, the FORUM park is a rectangular park defined as an inner courtyard, atrium type, limited by a series of social, administrative and residential buildings. The inspiration for the constructive modules comes from the already existing facade of one of the buildings surrounding the Forum Park.

The idea of modularity is invoked by the materialization of the facade of that building. That is, from its final processing. It is composed of marble tiles placed on metal profiles with a module 40/60 that extends evenly over the entire height. Practically the same principle is taken and multiplied in the new design.

Scenario map
The map shows the different configurations for possible spatial scenarios related to “parking” the chairs. Although the idea is for the space to be freely interpreted and also used as a group that wants to optimize the space, we have proposed several types of group seating.

Coach: Nikola Gjorgjievski
Team: Dimitar Milev, Frosina Angeleska, Bratislav Zareski, Antonia Krajceva, Daniela Vasileva, Bojana Mitkovska.

The workshop was held on December 14-15 and 21-22 in the premises of Skopje Urban Living Lab in the old Skopje Bazaar and was organized by Skopje Lab – the Innovation Center of the City of Skopje.