Обуки и вебинари

Македонски

Српски

1 дел од обука: 5 - 9ти; 2 дел од обука: 19ти - 23ти Септември 2022 Rhino+Grasshopper
22ри Август - 2ри Септември 2022 REVIT BIM
1 део обуке: 5 - 9 септембар; 2 део обуке: 19 - 23 септембар 2022 Rhino+Rrasshopper
22. август – 2. септембар 2022 године REVIT BIM