РЕАЛИЗАЦИЈА НА МАЛИ ПРОСТОРНИ ИНТЕРВЕНЦИИ СТУДЕНТСКИ ДОМ „КОЧО РАЦИН“ – БИТОЛА КЛУПА / ЛИНИСКИ КОНДЕНЗАТОР

Оваа урбана интервенција има за цел да го збогати постоечкиот простор во дворот на студентскиот дом „Кочо Рацин“ во Битола. Се состои од еден главен хоризонтален линиски елемент-потег кој поврзува два пара на бетонски остатоци, а во себе содржи вертикални изрази кои имаат за цел да сугерираат повеќе функционални целини како простор за седење, одмор, релаксација, разговор…

Интервенирајќи на овој начин, предложениот објект ја поседува потребната монолитност за да се надоврзе во непосредниот контекст, а истовремено е формално претпазлив како не би ја нарушил визуелната хармонија која ја формираат природните и изградените елементи на комплексот.

Вертикалниот елемент како линија многу често се поврзува со човекот и неговото вертикално исправено тело, а додека хоризонталата со почвата или хоризонт по кој што се движиме. Со спојување на овие два клучни елементи се добива една сигурна хоризонтална линиска површина за седење и вертикални поставени елементи во различен ритам.

Вертикалните елементи ја делат хоризонталната линија во неколку сегменти, една од причините зошто се појавуваат тие е визуелната поделеност на просторот така што тие елементи укажуваат на различни полиња / површини кои што може да бидат користени од различни групи или од повеќе лица на дистанца. 

Материјализацијата на оваа седечка конструкција се состои од хоризонтални дрвени талпи со димензии 5х20 сантиметри и вертикални 5х10 сантиметри и нивни најразлични должини во зависност од сценаријата на користење. Дрвото како природен, топол материјал е пожелен за материјализација на мали урбани интервенции поради лесното спојување на елементите, мобилноста, а исто така и просторното вклопување на елементите со непосредното природно опкружување.

Избраната локација е во дворот на студентскиот дом „Кочо Рацин“ во Битола на северната страна од комплексот, во дел од дворот на домот познат како „преден парк” која е и пристапна зона во комплексот и изобилува со зелени површини. Бетонските стопи кои веќе постоеја служат како цврста основа врз кои се поставува дрвената интервенција. 

Среќни сме што нашата идеја за овој простор се реализира. Студентите, но исто така и околните жители од кои најмногу децата не останаа рамнодушни на оваа интервенција и веднаш дотрчаа да ја испробаат. 

Работилницата е организирана од МЕЛЕЕМ Скопје, здружение за развој на урбана култура и актуелизација на простор, во рамки на проектот Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Република Северна Македонија, имплементиран од Младински образовен форум, МЕЛЕЕМ, МКЦ-Битола и Легал Тинк.
Проектот е финансиран од програмата за високо образование на Фондациите отворено општество, преку Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Тренер: Павел Вељаноски
Тим на студенти: Анастасија Ристеска, Али Алмала, Арсовски Кристијан, Елена Босилковска, Рима Трајчева, Тамара Џерков

——————-
Urban Intervention Bench / Line Capacitor

This urban intervention aims to enrich the existing space in the yard of the student dormitory in Bitola, North Macedonia. It is an integral one-form /one-line intervention, a move that connects two pairs of concrete boxes, containing vertical expressions for aim to suggest more functional units such as seating, rest, relaxation, meditation, observation, conversation, etc…

This urban intervention aims to connect these preexisting concrete boxes and to give life to space and invite students outside. Intervening in this way, the proposed object possesses the necessary monolithic to follow in the immediate context, while at the same time being formally cautious not to disturb the visual harmony formed by the natural and constructed elements of the surrounding. 

The vertical element as a line often is connected with the human and his upright vertical body, while the horizontal with the horizon along like a basis on which we are walking. By merging these two key elements, a secure horizontal linear seating area and vertically placed elements in different rhythms are obtained.

Vertical elements divide the horizontal line into several segments, one of the reasons why they appear is the visual division of space so that these elements indicate different fields / surfaces that can be used by different groups or by multiple people at a distance.

The materialization of this seating structure consists of horizontal wooden scaffolds with dimensions of 5×20 centimeters and vertical 5×10 centimeters and different lengths depending on the usage scenarios. Wood as a natural, warm material is desirable for the materialization of small urban interventions due to the easy connection of the elements, mobility and also the spatial integration of the elements with the immediate natural environment.

The chosen location is in the courtyard of the Koco Racin Bitola Dormitory, on the north side of the complex, part of the courtyard of the home known as the “Front Park”, an access zone in the complex that is a green area. The concrete mounds that already exist serve as a solid foundation on which the wooden intervention is placed.

We are happy to announce that our idea for this space is realized. Students, but also the surrounding residents of which most the kids did not remain indifferent to this intervention and immediately ran to try it.

The workshop is organized by MELEEM Skopje, an association for urban culture development and space actualization, as part of the project Student Engagement for Dormitories without Corruption in the Republic of Northern Macedonia, implemented by the MELEEM, Youth Education Forum, YCC-Bitola, and Legal. The project is funded by the Open Society Foundations Higher Education Program, through the Foundation Open Society – Macedonia.

Coach: Pavel Veljanoski

Student team: Anastasia Risteska, Ali Almala, Arsovski Christian, Elena Bosilkovska, Rima Trajceva,Tamara Jerkov